Voorwaarden van de website

 1. Welkom op de website van Ray
  1. Wij zijn RAY CARE BV, gevestigd aan de Veldstraat 66, 9000 Gent, België
  2. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 0764486593
  3. BTW-nummer: BE0764486593
  4. e-mail adres: hello@ray.care.
  5. Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van onze website, bereikbaar via ray.care.
 2. Wij respecteren uw privacy
  1. Deze website maakt gebruikt van cookies, zoals vermeld in ons cookie-beleid. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform ons beleid voor gegevensbescherming.
 3. Intellectueel eigendom
  1. Als u deze voorwaarden nakomt, bieden wij u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt en herroepelijk gebruiksrecht voor de website ten behoeve van niet-commerciële doeleinden, zoals beschreven in dit document.
  2. Deze website en alle content die wij u ter beschikking stellen, inclusief software, afbeeldingen, grafische elementen, logo's, documenten, teksten, slogans, user content en andere informatie (“Content”), evenals alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, database-rechten en handelsmerk-rechten) en overige rechten, zijn ons exclusief eigendom, of zijn eigendom van de respectievelijke houders.
  3. U mag geen enkel deel van de website of van de Content op welke manier dan ook kopiëren, weergeven, heruitgeven, vertalen, aanbieden, overdragen of distribueren, tenzij expliciet toegestaan in deze voorwaarden of anderszins expliciet schriftelijk door ons en de respectievelijke houders toegestaan.
 4. Content
  1. Ray kan links naar apps/content/diensten van derden plaatsen voor informatiedoeleinden.
  2. Ray kan gebruikers ook toestaan om content zoals foto's, beoordelingen, beschrijvingen, commentaren, vragen en andere informatie (“user content”), die eigendom van de betrokken gebruiker zijn, op de website te posten.
  3. U gaat ermee akkoord om geen user content met enig commercieel of professioneel doel te posten, of user content die onwettig, schadelijk, beledigend, kwetsend, lasterlijk, inbreukmakend, intimiderend zijn of een inbreuk doen op de persoonlijke levenssfeer of anderszins ongepast zijn. Wij behouden ons het recht voor tot weigering en/of verwijdering van enige user content die naar onze mening, zulks ter beoordeling van alleen ons, deze voorwaarden schendt.
  4. Door user content op deze website te posten: verleent u ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royalty-vrije, eeuwigdurende, wereldwijde en onherroepelijke licentie om uw user content te gebruiken, te wijzigen, te vertalen, te reproduceren, te publiceren en te distribueren betreffende Ray en enige andere van onze diensten en van de diensten van de met ons gelieerde bedrijven; u verleent elke gebruiker van deze website een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en royalty-vrije licentie om uw user content te gebruiken, zoals toegestaan via de kenmerken van de website en conform deze voorwaarden; u verklaart en garandeert dat u alle rechten heeft voor de doeleinden van deze alinea.
 5. Aansprakelijkheid
  1. We doen, noch expliciet, noch impliciet, enige toezegging betreffende: de beschikbaarheid van de website op enige specifieke plaats en enig specifiek tijdstip, of de compatibiliteit ervan met uw hardware, of een ongestoord gebruik, de continuïteit, de afwezigheid van virussen, bugs of andere gebreken en enige rechtsmiddelen; de content van de website, inclusief de user content en de links naar apps/content/diensten van derden.
  2. Voor zover toegestaan door de toepasbare wet, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de website en van onze producten en diensten, tenzij er sprake is van een opzettelijke fout.
  3. In elk geval is onze aansprakelijkheid uitgesloten voor indirecte schade zoals derving van inkomen, verlies van productiviteit en verlies van data, of voor morele schade, waaronder (maar niet beperkt tot) reputatieschade.
  4. De beperking van de aansprakelijkheid in de bovenstaande alinea's geldt voor zover toegestaan door de toepasbare wet, ongeacht de toepasbare aansprakelijkheidsregeling, en zelfs bij grove schuld.
  5. Indien Ray ondanks bovenstaande bepalingen aansprakelijk wordt gehouden, is onze aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot 100 EUR.
 6. Slotbepalingen
  1. Op deze voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
  2. Uitsluitend de rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel zijn bevoegd tot het beslechten van geschillen betreffende deze voorwaarden, waarbij het toepasbare dwingend recht waarin voorzien is dat de rechtbanken van uw woonplaats bevoegd zijn, onverlet blijft.
 7. Indien u deze voorwaarden niet accepteert, dient u elk gebruik ervan of het bezoeken van de website te stoppen.

B. Ray Producten - Voorwaarden

 1. Identiteit van de handelaar
  1. Wij zijn RAY CARE BV, gevestigd aan de Veldstraat 66, 9000 Gent, België.
  2. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 0764486593
  3. BTW-nummer: BE0764486593
  4. e-mail adres: hello@ray.care.
 2. Definities
  1. Ray (hierna aangeduid als 'wij' of 'Ray')
   1. RAY CARE BV, waarvan de gegevens hierboven bij 1 vermeld staan.
  2. Klant (hierna aangeduid als 'u' of ‘Klant')
   1. Natuurlijke of rechtspersonen met wie Ray een overeenkomst sluit of met wie Ray onderhandelt over het sluiten van de overeenkomst.
  3. Consument
   1. Natuurlijke personen die handelen voor doeleinden buiten hun beroep, bedrijf of ambacht;
  4. Product
   1. Goederen of diensten, aangeboden door Ray
 3. Toepasselijkheid
  1. De verkoopvoorwaarden van Ray zijn van toepassing op elke offerte voor een product van Ray aan de Klant.
  2. Ray levert uitsluitend in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Ray levert Ray producten exclusief in België en Nederland. Bij bestellingen met een leveringsadres in een ander land dan hiervoor vermeld, behoudt Ray zich het recht voor om de bestelling te weigeren.
  3. Om een bestelling te kunnen plaatsen moet u boven 18 jaar zijn en niet juridisch handelingsonbekwaam zijn en een geldig e-mailadres hebben. Indien Ray ter ore komt dat een bestelling gedaan is door een minderjarige, behoudt Ray zich het recht voor om de bestelling te weigeren.
  4. U bent alleen en uitsluitend aansprakelijk voor alle aspecten van uw gebruik.
  5. Door een online bestelling op de website te plaatsen, accepteert u formeel de verkoopvoorwaarden van Ray en het beleid voor gegevensbescherming van Ray. U vindt deze op onze website.
 4. Ons aanbod en uw bestelling
  1. Ray deelt in haar aanbod uitdrukkelijk mee, of dit een beperkte periode geldig is en of specifieke voorwaarden gelden, die anders zijn dan vastgesteld in deze verkoopvoorwaarden
  2. Ray geeft een duidelijke, volledige en juiste beschrijving van de producten die aan u worden verkocht, evenals van de stappen in het leveringsproces van Ray.
  3. De koopovereenkomst tussen ons is aangegaan, zodra Ray uw bestelling schriftelijk bevestigt. De bevestiging volgt nadat Ray een goedkeuring heeft ontvangen van de uitgever van uw kaart. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet door Ray geaccepteerd of verwerkt . Bij gebruik van de bankkaart van een andere kaarthouder bevestigt u dat u toestemming heeft om die bankkaart te gebruiken voor de aankoop bij Ray en om er de betaling mee te verrichten. Indien de uitgever van uw kaart de goedkeuring van uw betaling aan Ray zou weigeren, dan kan Ray niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen bij de levering en/of het niet leveren van uw bestelling. Ray accepteert de volgende betalingswijzen: Visa, MasterCard, iDeal en Bancontact.
  4. Ray dient de goederen binnen 30 dagen nadat zij de order schriftelijk bevestigd heeft, te leveren.
  5. Om een product te kopen, voegt u het toe aan uw winkelwagen. Daarna vult u uw contactgegevens en factuurgegevens in. Vervolgens bevestigt u de levering. Bij de laatste stap wordt u naar een overzichtspagina geleid. Door op de knop “betalen” of “pay now” te drukken, accepteert u de voorwaarden van Ray. Na voltooiing van deze stappen wordt uw bestelling definitief.
 5. Recht op annulatie
  1. Als u een consument bent, dan heeft u het recht om uw aankoop te annuleren en de bestelling zonder opgave van redenen en zonder extra kosten (afgezien van de kosten voor retourzending) terug te zenden.
  2. De annulatieperiode verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een derde, anders dan de vervoerder en door u aangeduid, de goederen fysiek in ontvangst neemt. Indien de goederen in meerdere partijen of delen worden geleverd, verstrijkt de annulatieperiode 30 dagen na de dag waarop u de laatste partij of het laatste deel fysiek in ontvangst neemt.
  3. Let wel: het recht op annulatie geldt niet indien goederen volgens de specificaties van de klant vervaardigd zijn of duidelijk gepersonaliseerd zijn.
  4. U dient de goederen zonder onnodige vertraging en in elk geval niet meer dan 30 dagen nadat u ons gemeld heeft dat u deze overeenkomst met ons annuleert, terug te zenden of aan Ray te overhandigen. Aan de uiterste datum is voldaan, indien u de goederen terugzendt voordat de periode van 30 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening.
  5. U bent slechts aansprakelijk voor enige waardevermindering van de goederen als gevolg van het hanteren ervan, anders dan wat benodigd is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.
  6. Voor zover deze handelingen niet noodzakelijk zijn om de aard, de kenmerken en het functioneren van de product vast te stellen, bent u jegens Ray aansprakelijk voor elke waardevermindering die door deze handelingen veroorzaakt is.
  7. Indien u de goederen naar Ray terugstuurt, kan Ray terugbetaling weigeren totdat zij de teruggezonden goederen ontvangen heeft of totdat u aangetoond heeft dat u de goederen teruggezonden heeft, afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet.
  8. Ray dient u uiterlijk 30 dagen na de dag waarop zij de door u teruggezonden goederen hebben ontvangen heeft, terug te betalen. Indien Ray aanbiedt om de goederen zelf af te halen, wordt u binnen 30 dagen terugbetaald, vanaf de dag waarop u Ray meegedeeld heeft dat u de koopovereenkomst annuleert.
  9. Ray dient dezelfde betalingsmethode te gebruiken als door u gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij u nadrukkelijk anders overeengekomen bent, en op voorwaarde dat u geen extra kosten voor een dergelijke terugbetaling verschuldigd bent. Ray vergoedt de bijkomende kosten niet indien u uitdrukkelijk een levering gekozen heeft, die niet de goedkoopste standaard levering is, die Ray aanbiedt.
  10. U dient de bestelling en de verpakking gedurende de eerste 30 dagen na levering uiterst zorgvuldig te hanteren. Als consument bent u aansprakelijk voor elke waardevermindering van de goederen als gevolg van het hanteren van de goederen, anders dan wat benodigd is om de aard, de kenmerken en het functioneren ervan vast te stellen. Om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen, dient u het product slechts op dezelfde manier te hanteren en te inspecteren, zoals u dat in een winkel zou mogen doen.
  11. Om gebruik te maken van uw recht op annulatie kunt u het formulier in bijlage invullen (of een gelijkluidende ondubbelzinnige mededeling doen) en deze per post of e-mail verzenden, zoals bij bovenstaand punt 1 vermeld. Wij zenden u een bevestiging van uw annulatie.
 6. Prijs
  1. De toepasbare prijzen zijn de prijzen die gelden op het tijdstip waarop de koopovereenkomst aangegaan is. Tijdens de periode die Ray in zijn aanbod vermeldt, veranderen de prijzen van Ray niet; prijswijzigingen als gevolg van veranderingen van belastingpercentages zijn hierop een uitzondering.
  2. Tenzij anders voorzien, zijn de vermelde prijzen inclusief BTW en alle overige belastingen, en exclusief de verzendkosten. De verzendkosten kunnen variëren, afhankelijk van de leveringswijze en het land van levering.
  3. Ray informeert u altijd over de totale prijs voordat u doorgaat naar uw bestelling.
 7. Betaling
  1. Wij accepteren alleen betaling vooraf via onze website via de betalingswijzen, vermeld op onze website (zie art. 4 hierboven).
  2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens slechts via encryptie met SSL-technologie verzonden. Voor betalingen met SSL is geen speciale software vereist.
 8. Garantie
  1. Indien u een consument bent, dan heeft u een wettelijke garantie van twee jaar op de goederen die u van Ray gekocht heeft.
 9. Levering en uitvoering
  1. Alle producten worden geleverd op het adres dat u aan Ray opgegeven heeft als leveringsadres of adres van uitvoering van de dienstverlening.
  2. De levertijd die Ray aanduidt, dient te zijn gebaseerd op de omstandigheden die voor Ray van toepassing zijn wanneer de overeenkomst aangegaan is.
  3. Tenzij partijen een andere levertijd overeengekomen zijn, dient Ray de goederen fysiek te leveren of zeggenschap over de goederen aan de consument over te dragen zonder onnodige vertraging en niet meer dan 30 dagen vanaf het aangaan van de overeenkomst.
  4. Voor zover Ray verzuimd heeft om aan haar verplichting te voldoen van levering van de goederen op het met u overeengekomen tijdstip of binnen het met u overeengekomen tijdsbestek, dient u een beroep op Ray te doen om de levering uit te voeren binnen een bijkomende tijdsperiode die past bij de omstandigheden. Indien Ray nalaat om de goederen binnen die bijkomende tijdsperiode te leveren, heeft u het recht om de overeenkomst op te zeggen.
  5. Wanneer Ray de goederen aan u verzendt, gaat het risico van verlies van of schade aan de goederen op u over zodra u of een door u aangeduide derde, anders dan de vervoerder, de goederen fysiek in ontvangst neemt. Het risico gaat echter over op u bij levering aan de vervoerder indien de vervoerder de opdracht heeft gekregen om de goederen te vervoeren en die keuze niet door Ray is aangeboden, waarbij uw rechten jegens de vervoerder onverlet blijven.
 10. Overmacht
  1. Indien Ray door overmacht geen van haar verplichtingen jegens de Klant kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort tijdens de situatie van overmacht.
  2. Als gevallen van overmacht worden beschouwd: alle omstandigheden die buiten de wil en controle van Ray vallen, waardoor het nakomen van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt. Dergelijke gevallen omvatten onder andere stakingen, brand, onderbreking van energieleveringen of telecommunicatienetwerken of communicatiesystemen en/of het tijdelijk uitvallen van de webshop, vertraagde levering of geen levering door leveranciers of andere derden.
 11. Intellectuele eigendom
  1. Alle content die wij u ter beschikking stellen via onze website en alle overige communicatiemiddelen, inclusief software, afbeeldingen, grafische elementen, logo's, documenten, teksten, slogans, user content en andere informatie (“Content”), evenals alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, database-rechten en handelsmerk-rechten) en overige rechten, zijn ons exclusieve eigendom, of zijn eigendom van de respectievelijke houders.
  2. U mag geen enkel deel van de Content op welke manier dan ook kopiëren, weergeven, heruitgeven, vertalen, aanbieden, overdragen of distribueren, tenzij expliciet toegestaan in deze bepalingen of anderszins expliciet schriftelijk door ons en de respectievelijke houders toegestaan.
 12. Aansprakelijkheid
  1. Voor zover toegestaan door de toepasbare wet, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door onze producten, tenzij er sprake is van een opzettelijke fout.
  2. In elk geval is onze aansprakelijkheid uitgesloten voor indirecte schade zoals schade als gevolg van een ongeval, derving van inkomen, verlies van productiviteit en verlies van data, of voor morele schade zoals reputatieschade.
  3. De beperking van de aansprakelijkheid in de bovenstaande alinea's geldt voor zover toegestaan door de toepasbare wet, ongeacht de toepasbare aansprakelijkheidsregeling, en zelfs bij grove schuld.
  4. Indien Ray ondanks de voorgaande bepalingen aansprakelijk wordt gehouden voor een bepaalde schade, is de aansprakelijkheid van Ray in elk geval beperkt tot de door u betaalde prijs voor de betreffende Ray-producten of tot de bedragen die werkelijk aan Ray worden betaald door diens verzekering voor de vergoeding van de betreffende schade, waarbij het hoogste bedrag van toepassing is.
 13. Klachten
  1. Indien u klachten over producten van Ray heeft, neem dan gerust contact met ons op zoals bij bovenstaand punt 1 vermeld staat.
  2. Op deze voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ongeacht waar u woont. Uitsluitend de rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel zijn bevoegd tot het beslechten van geschillen betreffende deze voorwaarden, waarbij het toepasbare dwingend recht waarin voorzien is dat de rechtbanken van uw woonplaats bevoegd zijn, onverlet blijft.
  3. Indien u een consument bent, kunt u contact opnemen met de Federale Consumentenombudsdienst voor een buitengerechtelijke schikking van consumentengeschillen https://www.mediationconsommateur.be/nl (https://www.mediationconsommateur.be/nl).
  4. Bij een grensoverschrijdend geschil kunt u contact opnemen met het platform Online geschillenbeslechting van de Europese Unie https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL).
 14. Slotbepalingen
  1. Indien, om welke reden dan ook, een bepaling in deze overeenkomst ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan laat die constatering de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een dergelijk geval verplichten partijen zich ertoe de bepaling die ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, in gezamenlijk overleg te vervangen door een nieuwe bepaling die de doeleinden van partijen zo dicht mogelijk benadert en de geest van deze voorwaarden behelst.
  2. Een verzuim of nalatigheid bij de naleving van een bepaling impliceert niet dat een dergelijke bepaling ongeldig is. Bijlage – Modelformulier voor annulering “MODELFORMULIER VOOR ANNULERING” (vul dit formulier in en zend het alleen terug indien u de overeenkomst wilt annuleren)
   1. Aan RAY CARE NV, Veldstraat 66, 9000 Gent, België, hello@ray.care. Ik/wij (*) deel/delen hierbij mee dat ik/wij (*) mijn/onze (*) verkoopovereenkomst van de volgende goederen (*)/van het leveren van de volgende dienstverlening (*),  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
    1. Besteld op (*)/ontvangen op (*),
    2. Naam consument(en), - Adres consument(en),
    3. Handtekening(en) consument(en) (alleen indien dit formulier op papier wordt ingezonden),
    4. Datum